UCHWAŁA NR 0007.70.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022