Zarządzenie nr  0050.67.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.