Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

2015

W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja w sprawie budowy drogi Zadworna-Parcele-Zadworna.
Petycja rozpatrzona została negatywnie.