stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 

w 2014 roku.