KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO - USC 03

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZAŚWIADCZENIE (DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO) STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYłĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAłŻEŃSTWA

 

 

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) art. 81

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) art. 1 § 2 i 3  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28. września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 

I.SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac  Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dowód wpłaty opłaty skarbowej 84 zł dokonanej na konto urzędu sporządzającego akt  małżeństwa, jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpi poza Tuliszkowem.
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
-obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
-obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem
może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.  

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

III.OPŁATY

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym Urzędzie) wnosi się w kasie urzędu ( parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000  0010.    

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada).

Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje wybrany przez jedną z zainteresowanych stron , kierownik urzędu stanu cywilnego

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.                                                                                                                                                                                 

VI.TRYB ODWOŁAWCZY                                                                                              

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku   okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma

kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VII.INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne  sześć miesięcy od daty wydania

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 - Zastępca Kierownika USC  Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

Miernik procesu

        Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

       Oczekiwane 100%