KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO - USC 07

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

 

 DANE WEJŚCIOWE

 PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze  zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194),Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114)
  • Ustawia z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

I.  SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Referat Ogólnoorganizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości . Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

1.  W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:

 • dane wnioskodawcy  tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nie odzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, stanowiący , zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP

III. OPŁATY

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 38 zł. należy uiszczać w kasie urzędu ( parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010.     

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

VII. INFORMACJE DODATKOWE

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 - Zastępca Kierownika USC  Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71)

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

 

Miernik procesu

Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie      

Oczekiwane 100%