KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO-PK01/07

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINSTRACYJNYCH

NAZWA SPRAWY

Wydawanie zezwolenia na organizację imprez masowych

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o Bezpieczeństwie Imprez Masowych  (Dz. U. 2009 r. Nr 62 poz. 504)

- Ustawa o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)


I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie zezwolenia na organizację imprez masowych należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na organizację imprez masowych z następującymi załącznikami:

1)         graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a)  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c)  oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2)    Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy dostarcza nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej

3)    terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4)    informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej i informacyjnej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 osób na 300 uczestników, którzy mogą być obecni na imprezie, i co najmniej 1 osoba ze służb na każde następne 100 uczestników, z czego nie mniej niż 20% stanowi służba porządkowa. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 osób ze służb porządkowo-informacyjnych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 osoby ze służb na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% to służba porządkowa;

5)    osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

6)                  informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7)                  informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

8)                  informacje o powiadomieniu komendanta Straży Granicznej w przypadku prowadzenia imprezy w strefie przygranicznej i komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie MON;

9)                  Opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej , kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowi ratunkowego) oraz opinię  państwowego inspektora sanitarnego, które musi dostarczyć niezwłocznie, nie później jednak niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;


III. OPŁATY

- brak opłat

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1.Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem

rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do burmistrza , z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2. w przypadku zmiany terminu imprezy masowej organizator jest zobowiązany powiadomić na 7 dni przed terminem w którym ma się odbyć impreza organ wydający pozwolenie oraz Policję a także wszystkie służby ratownicze, od których był zobowiązany uzyskać pozwolenie.

3. Wydanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej na organizację imprezy masowej co najmniej na 7 dni przed imprezą masową.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie co jednak nie wstrzymuje jej wykonania.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

brak

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

 Tomasz Pałasz- Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. nr 26) tel. 063 2791 777

 

 

RO-PK 01/07

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1