KARTA PRZEBIEGU PROCESU

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1

tel.: (63) 279 31 16, fax.: (63) 279 17 70, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

NAZWA PROCESU

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ  W  RAZIE KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA   AWARII 
URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
 

Nr strony

1/2

DANE WEJŚCIOWE

 

PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego                                      (t.j. -   Dz. U. z  2017 r. , poz. 1257),

·         Art.40 ust.  14, 14a, 14 b , 15  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 1440  ze  zm.)

·         Uchwała nr  0007.67.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie  z dnia 9 grudnia 2016 r. w    sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

I.  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

   Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie

   www.bip.tuliszkow.pl

   Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac

    Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1.

II.  WYMAGANE DOKUMENTY

WNIOSEK + załączniki

 

·         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego związanej z koniecznością usunięcia awarii

·         stosowne upoważnienia jeżeli są wymagane   

 

III. OPŁATY

    Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z Uchwałą nr  0007.67.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie  z dnia 9 grudnia 2016 r. w    sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Przeprowadzenie  wizji lokalnej przez pracownika UG i M Tuliszków

       -Wydanie zezwolenia  następuje w formie decyzji administracyjnej .

 

DANE WYJŚCIOWE

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

        W terminie  do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz  wymaganych dokumentów  .

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

VII.  INFORMACJE DODATKOWE       

-  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą
    może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

-  W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i

    złożenia w  Biurze  Obsługi Interesanta 

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

     Referat Rozwoju Gospodarczego –    Justyna Tomczyk – podinspektor ds. drogownictwa, pok. nr 24, tel. (63) 279 17 67

 

 

Wydanie IV z dnia 18.09.2017 r.

Strona 2/2