KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 07

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAłŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z  2014 r. poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Referat Ogólno-Organizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac  Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

III. OPŁATY

- 38,00 zł - za zaświadczenie

Opłatę skarbową  należy uiścić w kasie urzędu ( parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 20000010

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa oraz wymaganych dokumentów. 
 

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.  

VI.TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

1) Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa
2) Celem złożenia zapewnienia należy stawić się u wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
3) Zaświadczenie ważne jest 6 m-cy od daty wystawienia.  

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 - Zastępca Kierownika USC  Halina Patrzykąt  /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU