KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RF.WPO 09/11

NAZWA PROCESU

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT
NAZWA PROCESU

Wnioski  i decyzje w sprawie zwolnień i ulg z tytułu nabycia

gruntów, ulg inwestycyjnych i żołnierskich

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U  z 2006r Nr 136 ,poz.969  ze zm./

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005r  Nr 8,poz.60 ze zm./

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

l         W zależności od usługi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:

l        wniosek o zastosowanie zwolnienia  i ulgi z tytułu nabycia gruntów

l        wniosek o zastosowanie ulgi żołnierskiej – zaświadczenia informujące o okresie odbywania służby wojskowej określające dzień powołania do służby i dzień jej zakończenia

l        wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej - zestawienie nakładów poniesionych na budowę lub modernizacje wraz z rachunkami

III. OPŁATY

      Nie pobiera się

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

      Po złożeniu wypełnionego wniosku następuje wydanie decyzji, która doręczona jest podatnikowi

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

    30 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1)      W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy

       zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacz nowy

              termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy-Ordynacja podatkowa/.

2)      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat finansowy- inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Jolanta Fic, pokój nr 1, tel. 063 279 17 79

 

 

RF.WPO 09/11

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1