KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RRG

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO  W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

PODSTAWA PRAWNA

. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.)

. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na1 litr oleju w 2015 roku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1669)

. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789)

.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze. zm.)

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, w pok. nr 26 lub pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl,

 Wnioski przyjmowane s± w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, II piętro, pok. nr 26.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

§  wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

§  oryginały faktur VAT potwierdzaj±ce ilo¶ć zakupionego oleju napędowego z okresu 6 miesięcy poprzedzaj?cych miesi±c składania wniosku lub kserokopie faktur - oryginały do wgl±du

III. OPŁATY

Nie podlega opłacie

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:

§ od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego

§ od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

§  1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

§  1 - 31 paĽdziernika 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówk± w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorz?dowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za po¶rednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna, b±dĽ jednostka organizacyjna   nieposiadaj±ca osobowo¶ci prawnej, będ±ca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wniosek należy składać do burmistrza wła¶ciwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Wniosek może zostać przesłany listem poleconym, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy - decyduje data stempla pocztowego.

VIII.  OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES)

Referat Rozwoju Gospodarczego -inspektor ds. rolnictwa i melioracji Mariola Musiałowska, pok. Nr 26,  tel. (063) 279 17 84