Zarządzenie numer 0151 / 57 / 07
Burmistrza

Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 04.09.2007 r. 

 

 

 

 

w sprawie

udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Tuliszkowie Pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne i dokonania zamówień publicznych dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Tuliszkowie.