Grzegorz Ciesielski

 

wybrany w wyborach (I tura)

Pełnił funkcję od 01 grudnia 2010 roku tj. od dnia złożenia ślubowaniaKompetencje burmistrza

 

Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje uchwały Rady Miejskiej  i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza w szczególności należy:

v     przygotowywanie projektów uchwał rady,

v     określanie sposobu wykonywania uchwał,

v     gospodarowanie mieniem komunalnym,

v     wykonywanie budżetu,

v     zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

v     wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.

            Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Gminy i Miasta oraz kieruje bieżącymi sprawami gminy.