Z A W I A D O M I E N I E

 

Biuro Rady  Miejskiej w Tuliszkowie informuje,
że w dniu 25 kwietnia br. /tj. środa/ o godz. 12-tej
w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków, 
odbędzie się  VI sesja  RM w Tuliszkowie.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  V sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty o dopłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /projekt 41/.
 6. Rozpatrzenie uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez GiM Tuliszków zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Tureckiego /projekt 42/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie  zmian w budżecie GiM na 2007 r. /projekt 43/
 8. Rozpatrzenie uchwały RM w sprawie przystąpienia GiM Tuliszków do Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” /projekt 44/
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu GiM za 2006 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM Tuliszków:
 10. sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu GiM za 2006 r.,
 11. odczytanie opinii RIO z przebiegu wykonania budżetu,
 12. opinia Komisji Rewizyjnej z przebiegu wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium,
 13. opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 14. dyskusja nad sprawozdaniem z przebiegu wykonania budżetu,
 15. przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za wykonanie budżetu za 2006 r. /projekt 45/
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej

w  Tuliszkowie

 

/-/  Piotr Hryniuk