Przedmiotem działania są sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, ładem i porządkiem publicznym, ochrona p.poż, budżetem / projekt budżetu w zakresie działania komisji /. Skład osobowy:

 

Przewodniczący:

Iwona Marciniak

Członkowie:  

Jadwiga Poprawska

 

Zdzisław Sikorski

 

Stanisław Kulig

Jan Nowakowski

 

 

 

Do zadań komisji należy ponadto:

 

  1. Współdziałanie z organizacjami związkowymi, społeczno - zawodowymi, młodzieżowymi, kobiecymi, spółdzielczymi i innymi organizacjami społecznymi o charakterze gospodarczym, kulturalnym i socjalnym w zakresie zadań Rady Miejskiej.
  2. Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców /samorządem Mieszkańców m. Tuliszkowa z Radami Sołeckimi/.
  3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
  4. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych na spotkaniach z wyborcami.
  5. Rozpatrywanie w i ocena postulatów, projektów i inicjatyw organizacji społeczno zawodowych i poszczególnych obywateli będących w zakresie działania komisji.
  6. Badanie i opiniowanie spraw zleconych przez Radę Miejską.
  7. Rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw istotnych dla społeczno - gospodarczego i przestrzennego rozwoju gminy, kształtowania i społecznego wykorzystania środowiska naturalnego oraz zaspokajania potrzeb społecznych.
  8. Przedstawianie spraw do rozpatrzenia przez Radę.
  9. Opiniowanie spraw będących przedmiotem ich działania omawianych przez Radę.