UCHWAŁA NR 0007.31.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków