UCHWAŁA NR 0007.40.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków