Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków

Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna) nadzorującego realizację inwestycji

pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Tuliszków”.