UCHWAŁA NR 0007.78.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012r., w sprawie zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Gminy i Miasta Tuliszków za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych .