UCHWAŁA NR 0007.72.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2024.