Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”