UCHWAŁA NR 0007.64.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

  z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.