Uchwała nr SO-5/0954/271/2021 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.