UCHWAŁA NR 0007.57.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.11.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.