Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na

stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami