UCHWAŁA NR 0007.27.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-
2024.