Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 52/3, obręb Bicz ,

położonej w Gminie Stare Miasto.