Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.