UCHWAŁA NR 0007.13.2019

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków