Zarządzenie numer 0050.51.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 31.08.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie 

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do złożenia i podpisania wniosku partnerskiego na rzecz realizacji projektu "Partnerstwo na rzecz dobrego wsparcia na terenie gmin powiatu tureckiego"z Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 , w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekt konkursowy, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne.

 ______________________________________________________________