obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO WSTĘPNY PROJEKT PODZIAłU NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290) 

 I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

    Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub pobrać  na stronie www.bip.tuliszkow.pl

    Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta
    w  Tuliszkowie,   Plac  Powstańców  Styczniowych  1863 r.   nr 1,   62-740   Tuliszków
     lub   pocztą   elektroniczną  na  adres   e-mail:   planowanie@tuliszkow.pl

II WYMAGANE DOKUMENTY

-        wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału,

-        wstępny projekt podziału nieruchomości sporządzony na kopii mapy zasadniczej.

III OPŁATY

 Nie podlega opłacie skarbowej.

IV SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1.    Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz poinformowanie stron o możliwości składania wyjaśnień i zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

2.    Odszukanie numeru działki/działek  na mapie ewidencyjnej.

3.    Zlokalizowanie działki na planszy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.    Odczytanie przeznaczenia działki.

5.    Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

-        do 30 dni,

-        sprawy  szczególnie  skomplikowane  nie  później  niż  w ciągu dwóch miesięcy,

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie,
 w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

 

VII  INFORMACJE  DODATKOWE

     Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawcą.

 

VIII OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej - Paulina Rusek

pokój 21,  e-mail: planowanie@tuliszkow.pl,  tel. 063 279 17 82.