Zarządzenie numer 0050.15.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 30.03.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2015 rok, informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rokj, Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

______________________________________________________________