stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 

w 2013 roku.