obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 10

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

NADANIE MEDALU " ZA DłUGOLETNIE POŻYCIE MAłŻEŃSKIE"

 

 

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm./,  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743)

I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zgłaszający  Jubilatów wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa oraz numerami PESEL.

III. OPŁATY

NIE PODLEGA

IV.  SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Uroczystość wręczenia medali odbywa się  raz w roku. Aktu dekoracji, wręczenia legitymacji pamiątkowych  dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków. W trakcie uroczystości przewidziany jest poczęstunek.

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uroczystość organizowana jest raz w roku po otrzymaniu medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 - Zastępca Kierownika USC  Halina Patrzykąt  /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

 

Miernik procesu

  Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

  Oczekiwane 100%