obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 08

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAłŻEŃSTWA

 

 

 

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. :Dz. U. z 2012 r. poz. 788 r.  ze zm.), art. 18 i 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U . z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

I.SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Referat Ogólnoorganizacyjny, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  2. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)            

III. OPŁATY

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu ( parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000  0010. 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez osobę rozwiedzioną przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

DANE WYJŚCIOWE

 V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po przeniesieniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;

- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VI.TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie .

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCESU

Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1 - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -   Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/.

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

 

Miernik procesu

  Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

  Oczekiwane 100%