obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 04

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

 SPROSTOWANIE DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO /UZUPEłNIENIE BRAKUJĄCYCH DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

I.  SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71, Biuro Obsługi Interesanta.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wypełniony wniosek,

2. dokument  tożsamości (dowód osobisty lub paszport do wglądu). 

III. OPŁATY

- w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego- 39,- zł    

- pełnomocnictwo -17 zł.,

Opłatę wnosi się z chwilą  złożeniu wniosku.

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu , pokój nr 8 lub na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie  nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010. 

IV.  SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Sprostowania/uzupełnienia dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
  2. Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

DANE WYJŚCIOWE

 V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie.

VII. INFORMACJE DODATKOWE         

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1 - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/.

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

 

Miernik procesu

   Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

   Oczekiwane 100%