obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 05

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU  STANU CYWILNEGO

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

Art. 104-106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r. , poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1, 62-740 Tuliszków, tel. (63 )279-17-71.

II.WYMAGANE DOKUMENTY

III. OPŁATY

50,- zł .  - odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji

Opłatę wnosi się z chwilą  złożeniu wniosku.

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu , (parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie  nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010. 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Złożenie wniosku

Złożenie zagranicznego aktu stanu cywilnego + tłumaczenie

Wydanie odpisu zupełnego

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych

w innym USC po upływie 10 dni roboczych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie.

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego kierownika USC

 Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie jest wymagane.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze , sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może wraz z wnioskiem o transkrypcję , ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym w/w wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu , to oświadczenie takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1 - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -   Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/

  • Dokument tożsamości
  • Wniosek
  • Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
  • Oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego  

 IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

Miernik procesu

Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

Oczekiwane 100%