obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 06

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWIĄZANIA MAłŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO W PAŃSTWACH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 

 

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

art. 37-39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003r. (Dz.U.UE.L.2003.338.1)

I.SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej

- orzeczenie o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności

- świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003

- urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

- oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem (dotyczy orzeczeń zaocznych).

III. OPŁATY

Opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

Opłata skarbową należy uiścić w kasie urzędu ( parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000   0010.

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- przyjęcie wniosku

- wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki o rozwodzie

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po przeniesieniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

VII. INFORMACJE DODATKOWE

na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 maja 2004r.

- Dania będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej nie uczestniczyła
w przyjęciu ww. rozporządzenia. Orzeczenia wydane w Danii po 01 lipca 2009 r. podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), wydane wcześniej podlegają uznaniu w procedurze sądowej.

- orzeczenia wydane przed 01 maja 2004r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 - Zastępca Kierownika USC  Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71.

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

Miernik procesu

    Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

    Oczekiwane 100%