obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 06

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWIĄZANIA MAłŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO W PAŃSTWACH SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ 

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

art. 1145-1147 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej

- urzędowy odpis orzeczenia

- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści

- uwierzytelniony przekład na język polski ww. dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

- jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone

III. OPŁATY

Opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

Opłata skarbową należy uiścić w kasie urzędu ( parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000   0010.    

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- przyjęcie wniosku

- wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki o rozwodzie

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po przeniesieniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

VII. INFORMACJE DODATKOWE

na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podlegają uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego orzeczenia wydane po dniu 01 lipca 2009 r.

- orzeczenia wydane przed dniem 01 lipca 2009 roku w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym
z wyjątkiem państw, z którymi obowiązuje umowa dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 - Zastępca Kierownika USC  Halina Patrzykąt  /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71.

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

Miernik procesu

  Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

  Oczekiwane 100%