obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO.0S. 01/04

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

 - ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze. zm.) art. 14, 47 pkt.1, 52 - 60.
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z  2015 r. poz. 171). 

I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,  Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71

II. WYMAGANE DOKUMENTY

dokumenty tożsamości rodziców:
- matki,
- ojca,
- pełnomocnika.    

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

III. OPŁATY

  Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje
  - sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
  - sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
  - wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
  - nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
  - zameldowanie dziecka.
 2. W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia.

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, chyba, że w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
 • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1 -  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -  Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71/

 

Miernik procesu

  Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

  Oczekiwane 100%