obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

PRZEKSZTAłCANIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WłASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA

.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83  ze  zm.),

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.  267 ze  zm.)

. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1)

 

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub pobrać
na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

-   wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-   odpis z księgi wieczystej,

-   dokumenty potwierdzające następstwo prawne,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o  pomoc  de minimis, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis,   odpis z KRS-u.

 

III. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10,00 zł,  płatna w kasie Urzędu Gminy i Miasta - pokój nr 6 lub na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Banku Spółdzielczym Konin O/Tuliszków numer 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010.

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Określenie wartości nieruchomości gruntowej  oraz ustalenie opłaty za przekształcenie

      2. Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 2 miesięcy.

 

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawcą.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

     Referat Rozwoju Gospodarczego - inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

     Maria Nawrocka  - pokój nr 22, tel. (063) 2791783, mienie_kom@tuliszkow.pl