obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RRG

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA

. Ustawa z dnia 17 mają 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,  Nr 193,  poz. 1287  ze  zm.),

.  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  z dnia  14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45, poz. 453),

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r., poz. 267 ze  zm.)

I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców   Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1.     Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

2.     Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

3.     Wypis z ewidencji gruntów,

4.      Mapa ewidencyjna.

III. OPŁATY

 10,00 zł

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

-   Przeprowadzenie przez organ postępowania wyjaśniającego,

-   Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,

-   Wydanie upoważnienia dla geodety, który wykona czynności ustalenia przebiegu granic,

-   Wykonanie przez geodetę czynności ustalenia granic i przekazanie organowi dokumentacji  z rozgraniczenia w celu wydania decyzji,

-   Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody , a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron  wydana zostaje decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości,

-   W przypadku zawarcia w toku postępowania rozgraniczeniowego przed upoważnionym geodetą  ugody organ  administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego,

-  Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu -  po otrzymaniu opinii   geodety  wraz z dokumentacją   z rozgraniczenia organ wydaje decyzję  o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazuje sprawę z urzędu właściwemu sądowi.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po otrzymaniu od  upoważnionego geodety dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości organ wydaje  decyzję w  terminie  30 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Sąd - w trybie zaskarżenia decyzji o rozgraniczeniu

Sąd - w trybie przekazania z urzędu sprawy do sądu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkowa - od decyzji o umorzeniu postępowania

VII. INFORMACJE DODATKOWE

- Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawcą.

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Referat Rozwoju Gospodarczego - inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

Maria Nawrocka - pokój nr 22, tel. (063) 2791783, e-mail: mienie_kom@tuliszkow.pl