obrazekobrazek

 

KARTA SPRAWY 

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

PODSTAWA PRAWNA

.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,  Nr 193, poz. 1287  ze  zm.),

. Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z  dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic  i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125),

I.   SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub pobrać
na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są  w Biurze Obsługi Interesantów  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

III.OPŁATY

Brak

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wydanie zawiadomienia o ustalonym numerze porządkowymbudynku.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do 7 dni.

VI.TRYB ODWOŁAWCZY

 Brak 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawcą.
 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ

Referat Rozwoju Gospodarczego - inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

Maria Nawrocka -pokój 22, tel. (063) 2791783, e-mail: mienie_kom@tuliszkow.pl