obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RRG.LO

 

NAZWA PROCESU

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPłYWOWYCH I ICH TRANSPORTU

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1.    Ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tj. Dz. U.     z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz 21 ze zm.).

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1628          ze zm.).

4.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 ze zm.).

5.    Uchwała Nr 0007.1.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Poznań, dnia 25 lutego 2013 roku, poz.1822).

6.    Uchwała Nr 0007.10.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, ich części (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Poznań, dnia 25 lutego 2013 roku, poz.1829).

 I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi  Interesanta , lub w  pokoju  nr 24, II piętro.

 II. WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

1.   Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegaj?cego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.  Określenie przedmiotu i obszaru działalności.

3.  Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.

4.  Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.

5.   Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

6.  Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

    Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie powinien ponadto dołożyć do wniosku:

.    zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości  w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

.    oświadczenie, o którym mowa wyżej przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

.    w przypadku działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną   ( umowa  zawarta z właścicielem stacji zlewnej).

 III. OPŁATA  SKARBOWA:

107 zł  -  za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

l  należy wezwać  przedsiębiorcę do uzupełnienia brakujących dokumentów wymaganych do wykonywania działalności objętej zezwoleniem poświadczających, że przedsiębiorca spełnia warunku określone przepisami prawa w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni,

l  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia czy przedsiębiorca spełnia warunki  wykonywania działalności  objętej zezwoleniem,

l  wydanie zezwolenia , jak i odmowa jego wydania mają  formę Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

 V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

-   1 miesiąc, w przypadku postępowania wyjaśniającego,

-   2 miesiące, w przypadku postępowania  skomplikowanego,

-   3  miesiące, w przypadku postępowania szczególnie skomplikowanego.                                                                                                                                   

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od zezwolenia (decyzji) przysługuje stronie odwołanie do Samorz?dowego Kolegium   Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.                                                                                                                                     

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie we wniosku numeru telefonu, adresu e-mail oraz godzin, w których można uzyskać informacje dodatkowe od wnioskodawcy może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

 Referat Rozwoju Gospodarczego - inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska

 Anna Jesiołkiewicz

 (pok. nr 27, II piętro) numer tel. (063) 279 17 78