Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Biuro Rady  Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 08 listopada 2011 r. o godz. 14-tej  w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków, odbędzie się XII sesja RM w Tuliszkowie.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad  XI sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z  działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2012 r. /projekt 45/

6. Podjęcie uchwały  w sprawie „Rocznego programu współpracy GiM Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz   

    podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r./projekt 46/.

7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /projekt 47/.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie  gminy i miasta Tuliszków /projekt 48/

9. Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia ceny skupu Zyta, do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok na obszarze GiM Tuliszków /projekt 49/

10. Podjęcie uchwały  w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości /projekt 50/

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych /projekt 51/.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 r. /projekt 52/.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad  XII  sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM w Tuliszkowie
         /-/ Tomasz Maćkowski