Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Biuro Rady  Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 20 lipca 2011 r. o godz. 14-tej  w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków, odbędzie się IX sesja RM w Tuliszkowie.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad  VIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z  działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjecie uchwały RM w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,    

     położonej  w obrębie Tuliszków, oznaczonej numerem działki 980/2  o powierzchni

    

6. Podjecie uchwały RM w sprawie powierzenia Gminie Malanów do prowadzenia zadania

    zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka

    wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

    /projekt 30/.

7. Podjecie uchwały RM w sprawie  zmiany WPI /projekt 31/

8. Podjecie uchwały RM w sprawie  zmian w budżecie GiM na 2011 r. /projekt 32/

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad  IX sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący RM w Tuliszkowie
               /-/ Tomasz Maćkowski