Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biuro Rady  Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 21 października 2009 r. o godz. 15 - tej w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków, odbędzie się XXIX sesja  RM w Tuliszkowie.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z  działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z wykonania budżetu GiM za i półrocze 2009 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w Tuliszkowie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od    

    obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na okres 50 lat dla nieruchomości

    zabudowanej położonej w miejscowości Krępa oznaczonej nr działki 233/1 o powierzchni 0,10  

    ha /projekt 208/

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla    

    zakładu budżetowego /projekt 209/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie

    Nr XXXII/214/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy    

    materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuliszków

    /projekt 210/

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmian w budżecie GiM na 2009 r. /projekt 211/

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na

      realizację wieloletniej inwestycji pod nazwą „ termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła

      w budynku UGiM w Tuliszkowie” /projekt 212/.

11. Opinia Rady Miejskiej potwierdzająca celowość realizacji i dofinansowania z FOGR budowy

      dróg w 2010 r.

12. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny –

      zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

13.  Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad  XXIX sesji Rady Miejskiej.

                             
                                                                                      Przewodniczący RM w Tuliszkowie
                                                                                 /-/ Piotr Hryniuk