Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biuro Rady  Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu
02 września  2009 r. o godz. 14 - tej w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków,
odbędzie się  XXVIII sesja  RM w Tuliszkowie.

 

 
Porządek obrad:
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z  działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w sprawie zmian w budżecie GiM /projekt 197/.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w Tuliszkowie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania   
     pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn.” Budowa Sali sportowej przy ZS
     w Tuliszkowie /198/
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w Tuliszkowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/192/09  
    RM w Tuliszkowie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pieniężnego na realizację  
    inwestycji wieloletniej pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Młodych w Tuliszkowie”
    /projekt 199/
8. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w Tuliszkowie  w sprawie zmiany Uchwały Nr
    XXVI/191/09 RM w Tuliszkowie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
    pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
    przykanalikami w m. Tuliszków ,ul. Jabłonna – etap X”  /projekt 200/
9. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w Tuliszkowie w sprawie uchylenia Uchwały Nr
    XXVI/194/09 RM z dnia 17 czerwca 2009r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z
    Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadań pn. „Budowa drogi
    gminnej Wielopole – Wróblina „ i „ Budowa drogi gminnej Kiszewy-Grabowiec” /projekt 201/.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie zaciągnięcia kredytu
     długoterminowego na finansowanie zadań pn.”Budowa drogi gminnej Wielopole – Wróblina”,
     „Budowa drogi gminnej Kiszewy – Grabowiec”, „Przebudowa ulic Słonecznej i Śliwowej oraz
     budowę ulicy Polnej w Tuliszkowie wraz z odwodnieniem” i „ Przebudowa ulic- Janusza
     Kusocińskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, łącznika ulic Kusocińskiego i Skłodowskiej, łącznika
     ulic Skłodowskiej i Walki Młodych, łącznika ulic Kusocińskiego i Walki Młodych na osiedlu
     Młodych w Tuliszkowie”  /projekt 202/.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały RM w Tuliszkowie w sprawie przyznania dotacji celowej dla
      Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tuliszkowie/projekt 203/
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie określenia zasad
      wnoszenia wkładów przez Burmistrza GiM na podwyższony kapitał Zakładowy Spółki
     „Oświetlenie Uliczne i Drogowe „ Spółka z o.o z siedzibą w Kaliszu /projekt 204/.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie zmiany miejscowego
      planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków /projekt 205/
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie zmiany miejscowego
      planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków /projekt 206/
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie zatwierdzenia taryf
      dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie GiM
      Tuliszków /projekt 207
16.  Interpelacje i zapytania radnych.
17.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad  XXVIII sesji Rady Miejskiej.
                                                                                       Przewodniczący RM w Tuliszkowie
                                                                                                                                                                                     
                                                                                   /-/  Piotr Hryniuk