KARTA PRZEBIEGU PROCESU

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1

tel.: (63) 279 31 16, fax.: (63) 279 17 70, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

NAZWA PROCESU

LOKALIZACJA ZJAZDU  W PASIE DROGOWYM  DROGI GMINNEJ

Nr strony

1/2

DANE WEJŚCIOWE

 

PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego

       (t.j. -   Dz. U. z  2017 r. , poz. 1257),

·         Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                      ( t. j. - Dz.U. z 2016r., poz. 1440  ze  zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r . o opłacie skarbowej ( Dz.  U. z 2016 r., poz. 1827 )

I.  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

   Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie

   www.bip.tuliszkow.pl

   Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac  

   Powstańców Styczniowych 1863 r. nr  1.

II.  WYMAGANE DOKUMENTY   

WNIOSEK + załączniki
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (działki) – akt notarialny lub wypis z rejestru

    gruntu

2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa – szt. 2. (plan sytuacyjny) z naniesioną lokalizacją zjazdu

3. Stosowne upoważnienia

 

III. OPŁATY

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego  podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

-  Przeprowadzenie  wizji lokalnej przez pracownika UG i M Tuliszków

      -  Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej .

 

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

        W terminie  do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz  wymaganych dokumentów  .

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

VII.  INFORMACJE DODATKOWE     

 

-  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą
    może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

-  W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i

    złożenia w   Biurze  Obsługi Interesanta 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

  Referat Rozwoju Gospodarczego –    Justyna Tomczyk – podinspektor ds. drogownictwa, pok. nr 24, tel. (63) 279 17 67

 

 

Wydanie IV z dnia 18.09.2017 r.

Strona 2/2