KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OS. 05/01

NAZWA PROCESU

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG

I WNIOSKÓW

NAZWA SPRAWY

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG

I WNIOSKÓW

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

  ( tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr.98 poz.1071  ze zmianami.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania

  i  rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. Nr.5 poz. 46)

I.      SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

-  forma ustna zapisana w protokole

-  skarga / wniosek złożony przez wnioskodawcę

- Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 15 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- skarga złożona ustnie- zapisana w protokole przez pracownika Urzędu, pisemnie, za pomocą poczty

  elektronicznej, lub telefaksu przez wnioskodawcę.

III. OPŁATY

     Bez opłat

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1)  Osoby, które przyjmują obywateli zobowiązane są do sporządzenia protokołu,

      który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

2)  W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko ( nazwę)

      i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

3)  Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

4)  Złożoną skargę lub wniosek  należy zarejestrować w Centralnym Rejestrze Skarg

     i Wniosków.

5) Pracownik Referatu Organizacyjnego przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez właściwych merytorycznie

    pracowników Urzędu.

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- niezwłocznie ( w przypadku kiedy skarga lub wniosek mogą być rozpatrzone  w oparciu

  o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania).

- nie później niż w ciągu 1 miesiąca ( w przypadku, gdy załatwienie wniesionej sprawy wymaga postępowania   wyjaśniającego)

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej)

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

 

----------------------------------

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

 

-----------------------------------

 

VIII. OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

     Referat Ogólnoorganizacyjny –  inspektor ds. obsługi sekretariatu Markiewicz Magdalena, pok. Nr 15, tel. (063) 2791786

 

 

RO.OS 05/ 01

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1